سلال خان

تعلېم زدکړونکې ښځې ( سلال خان )

تعلېم نوې نسل ته دود دستور, پوهه, امروزه ژوند او کلتور وړاندې کولو ته وائې. کله هم چي ټولنېز کښې ښځې تعلېم زدکړونکې وې نو هم هغه ټولنېز مخ په ړواندې تګ کوې, ځکه چي ده مور غيږه ده ماشوم اولنۍ مدرسه وې, نو که چري ېوه ښځه پوهه لرې نو هغه په سم ډول خپل وړوکې ته پام لرنه ...

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow