ممتاز اورکزے

وو هر څه ،دکان کښې نه وو څراغونه ممتاز اورکزے

وو هر څه ،دکان کښې نه وو څراغونه هر ړانده ګــــمان کښې نه وو څراغونه خپلې سترګې مــــــې راواړولې ځان ته دې سپيرۀ مـــکان کښې نه وو څراغونه يا خو زه د خړې زمکې په نور موړ وم يا تيارۀ اســــــمان کښې نه وو څراغونه رڼــــــــــــــايي د دانسته جرم مې بس وه نور ړاندۀ زنــــدان کښې نه وو څراغونه جــــــــي! ...

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow