ايازالله ترکزے

انصاف ( ايازالله ترکزے )

نازو نن بيا کلي ته دَ پروګرام له پاره راغلے وهٔ، هغه دَ دې خلقو نه دَ کلي تپوس هم نهٔ وهٔ کړے، چې پېښور سره په خوا کښې دَ ډاګ کلي نه لږ ورمخکښې دے ۔ هغه ورسره تيار شهٔ ، او خپلو کسانو ته ئې ووئيل چې حٔئ چې حٔو پروګرام له نو دغه کسانو ورته ووئيل چې ...

Read More »

خيرنې جامې ( ايازالله ترکزے )

              په سکول کښې اسمبلي شروع وه ټولې جينکۍ په قطارونو کښې ولاړې وې ۔ دَ هر يو کلاس جينکۍ په يو يوطرف ولاړې وې تلاوت وئيلې شو دَ تلاوت نه پس قومي ترانه ووئيلې شوه او بيا ورپسې دعا هم اوشوه ۔ دعا نه پس هېډ مس ووئيل چې ټولې جينکۍ په خپل خپل ځائے اودرېږئ چې صفائي ...

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow