پام چې وار دې خطا نه شي ( سائر ځلاند )

 

زہ وس الف با زدہ کوم، وړ‎ه سپاره مې لاسونو کې نیولې او د مسجد امام سره وړ‎ه لخته ده۔
پرون مې ډیر درس ویلی، خو بیا مې ټوله ورځ تر ماښامه په سړ‎کونو خلکو ته سپېلنې دودول او له بد نظر نه د امان دعاوې مې ورته کولې۔
درس ھم ډیر سخت وو او تورې دومرہ ډیر وو، چې وس مې یو ھم په په ذھن کې نه دی پاتې۔
دریم نمبر زما دې اول زمونږ‎ د کلي د خان ځوی درس تیروي، چې سھار راځي له ځان سره د شېدو چائ راوړ‎ي او ملا صاحب سرہ یو ځای یې په ټوکو ټکالو څښي۔ کله کله یې پلار ھم ورسره وي۔ ملا صاحب ته په لاسونو کې خپل لاسونه تش کړ‎ي او بیا ورته وایي، چې زما کارونه ډیر دي، خو په ځوی مې درسره پام کوه۔ ملا صاحب ھم د خان ځوی په ملا وټپوي، چې دا پخپله ښه دی درسونه وایي او زما په خوا سترڰې راوړ‎وي، چې په سترڰو کې رانه زړ‎ه وباسي۔
دویم د ښوونځي د سر ښونکي ځوی دی، چې ډیر تکړ‎ه دۍ۔ نه پوھېږ‎م څنڰه دومره سخت سخت درسونه یادوي، خو ھر سھار ورته ملا صاحب شاباش ورکوي۔ زہ خو ھره ورځ وھل خورم۔
ملا صاحب زما لپاره د جومات د ونې شنه لخته راماتوي او د سھار له مانځه روسته یې کراره د خپل جانماز له بیخه راوباسي۔
خو پرون سخت ستړ‎ی شوې وم، بیڰاہ مې یوه شیبه سترڰه نه دہ پټه کړ‎ی۔ مور مې سخته ناروغه وه او ټوله شپه مې ورته په تندې د یخو سپیغولو پټۍ لڰولي دي۔
وس مې په مونځ کې ورته ھم دعا وکړ‎ه، او ملا صاحب ته به ھم ووایم، چې مور ته مې دعا اوکړ‎ي او له سبق وروسته به نن ډیره خواري وکړ‎م، چې د مور درملو پېسې وڰټم سبا سبق ته نه ورځم پرېدوه چې ملا صاحب مې ښه ډیر ووھي، ملڰري دې رانه ھم په درس کې مخکې شي۔ زہ پرې نه خفه کیږ‎م، خو پلار جانه له تا نه خفه یم، چې مونږ‎ دواړ‎ه دې داسې یوازې پریښو دو، آخر مور مې څه ڰناه کړ‎ې وه، چې ته دې تورو خاورو ته راغلې۔

ھو ریښتیا، مور مې وایي، چې ته یي ویشتلی وې، او په ډیره بې رحمۍ یې وژلی یي۔ ھغه ھره پنجشبه زما نه پټه ستا قبر ته راځي۔ ستا قبر ښکلوي او د قبر خاورې دې د بلې پنجشنبې په خپل څادر کې ساتي۔ له ھر مانځه وروسته د خپل څادر پیڅکې پرانیزي او بیا په چغو چغو ژاړ‎ي۔ او اوسنۍ مریضي یي ھم ډاکټران وایي، چې له ډیرہ غمه ده، خو ته وار مه خطا کوه، زه ډیرې پیسې ڰټم مور به مې ھم ډاکټر ته بوځم او بیا به ستا قبر ته یوہ ښکلې پنجره جوړ‎ه کړ‎م، چې بیا مې مور ستا د قبر خاورې په پیڅکې کې ونه تړ‎ي۔ ھسې نه، یوه ورځ به دې د قبر خاورې ھم خلاصې شي او بیا خلک راته وایي، چې د پلار قبر یي ھم نه دې مالوم۔

لیک: سائر ځلاند

د خپل رائې اظهار وکې۔

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow